søg menu

OPEN CALL TIL AT UDSTILLE I FOYER

English below

Godsbanen har gennem flere år præsenteret udstillinger baseret på Open Call, bl.a. foto, tegning, 2D-skulptur, gravure, maleri, tryk og tekstiler, og nu kan danske og internationale kunstnere søge om at udstille i Godsbanens Foyer i perioden december 2022 – august 2023.

OM FOYEREN:

Foyeren er anderledes end det klassiske, modernistiske udstillingsrum med hvide vægge og klart definerede grænser, så det er en fordel, hvis de ansøgende kunstnere reflekterer aktivt over omgivelserne. Foyeren er et overdækket rum mellem Rå Hal og Produktionsgangen. Det er et offentligt rum, hvor alle kan opholde sig og færdes. Der er op til 12 meter til loftet, vægge og lofter i rå beton og runde ovenlysvinduer.
I den tilstødende restaurant Spiselauget og i Teatergangen mod indgang 3A findes Billedkunstner Jytte Høys tekstværk Bane-Fabel. Det er en slags relief, som lægger sig direkte ovenpå væggen, på metalskilte uden på væggene, og et enkelt sted støbt direkte i væggens beton.

DET PRAKTISKE:

 • Der kan udstilles på væggene og ikke gulvarealerne.
 • Udstillingerne er tilgængelige for alle i Godsbanens åbningstid. Godsbanen har ca. 300.000 besøgende årligt.
 • Der udstilles to måneder ad gangen.
 • Udstiller har selv praktisk og økonomisk ansvar for ophængning, nedtagning, fernisering og forsikring. Godsbanen tilbyder to timers gratis teknisk bistand i forbindelse med op- og nedtagning – yderligere kan tilkøbes efter aftale.
 • Godsbanen sørger for omtale på Godsbanens hjemmeside, på Godsbanens eksterne nyhedsbrev (ca. 4.600 modtagere) og SoMe (ca. 45.000 følgere) samt hjælp til formidling.
 • Godsbanen tilbyder et udstillingshonorar til kunstneren på 3.000 kr. alt inkl.

ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE:

 • Praksisbeskrivelse, som fortæller om værkerne / projektet og det kunstneriske virke.
 • Motivation for at søge.
 • CV og max. fire billeder af værker i én zip-fil (sådan laver du zip-filer: PC og Mac).

ANSØGNINGSFRIST:
Mandag d. 1. august 2022 kl. 12.00. Behandlingstiden forventes at være ca. to måneder.

ANSØGNINGERNE BEHANDLES AF:

Godsbanens leder, kunsthistoriker Marianne Grymer Bargeman
Lederen af Aarhus Billedkunstcenter
En repræsentant fra Kunstforeningen Corporum

SÅDAN ANSØGER DU:
Udfyld ansøgningsskemaet her og send billeder og CV til info@godsbanen.dk senest 1. august 2022 kl. 12.00.

NB: Vi værdsætter, hvis udstilleren arrangerer fernisering, artist talk, gennemgang af værker, performance eller på anden måde interagerer med resten af huset i forbindelse med udstillingen.

SPØRGSMÅL?

Dorte Kerstens
dorte@godsbanen.dk
+45 2299 2443

Måske kan du også finde svar på udstil.godsbanen.dk

In English

OPEN CALL TO EXHIBIT IN THE FOYER

Godsbanen has for several years presented exhibitions based on Open Call, i.a. photography, drawing, 2D sculpture, engraving, painting, prints and textiles, and now Danish and international artists can apply to exhibit in Godsbanens Foyer in January – August 2023.

ABOUT THE FOYER:
Godsbanen’s Foyer is different the the classic, white-walled  modernist exhibition space with clearly defined borders. It is a covered, public space where everyone can stay and move around. Ceiling height is up to 12 meters and the ceiling and walls are in raw concrete with round skylights.
In the adjacent restaurant Spiselauget and in Teatergangen towards entrance 3A, we find visual artist Jytte Høy’s text work Bane-Fabel. It is a kind of relief directly on the wall, on metal signs and in one case cast directly in the concrete of the wall.

THE PRACTICAL STUFF:

 • Exhibitions are on the walls – not the floor areas.
 • The exhibitions are open to everyone during Godsbanen’s opening hours. Godsbanen has approx. 300,000 visitors annually.
 • The exhibition periods are two months at a time.
 • The exhibitor has practical and financial responsibility for hanging, dismantling, opening and insurance. Godsbanen offers two hours of free technical assistance in connection with hanging and dismantling – additional help can be purchased by appointment.
 • Godsbanen provides coverage on Godsbanen’s website, on Godsbanen’s external newsletter (approx. 4,600 recipients) and SoMe (approx. 47,000 followers) as well as help with PR/communications.
 • Godsbanen offers an exhibition fee to the artist of DKK 3,000, all incl.

THE APPLICATION MUST CONTAIN:

Description of practice, which tells about the works / project and the artistic work.
Motivation for application.
CV and max. four images of works in one zip file.

DEADLINE:

Monday, August 1, 2022 at 12.00. Administration time is expected to be approx. two months.

APPLICATIONS ARE ASSESSED BY:

Godsbanen’s leader, art historian Marianne Grymer Bargeman
The leader of Aarhus Visual Arts Center
A representative from Kunstforeningen Corporum

HOW TO APPLY:
Fill in the application form here and send photos and CV to info@godsbanen.dk as a zipped file (see how here) no later than 1 August 2022 at 12.00.

NB: We appreciate if the exhibitor arranges a vernissage, artist talk, review of works, performance or otherwise interacts with the rest of the house in connection with the exhibition.

QUESTIONS?

Dorte Kerstens
dorte@godsbanen.dk
+45 2299 2443