søg menu

ÅBNE SCENE //
SØG RESIDENS I 2025
// APPLY FOR RESIDENCY 2025

DA /
Udfyld og indsend ansøgningsskemaet nedenfor.
Deadline: 1. maj 2024 kl. 23.59
Vi modtager ansøgninger på dansk eller engelsk.

Der kan søges efter behov om 2-4 ugers residens-forløb i hele 2025 (juli og enkelte øvrige perioder undtaget).

Kuraterede projekter afvikles primært i Åbne Scenes black box. Ved kuratering opnås altid fri salsleje inkl. slutrengøring, et antal tekniktimer ved Åbne Scenes tekniske team og eventuelt et beløb, der helt eller delvist dækker øvrig leje af produktionslokaler eller gæsteværelser på Godsbanen.

Ingen af disse ydelser kan benyttes på Teater Katapult (teatersalen ved siden af Åbne Scene på Godsbanen) eller til leje uden for Godsbanen, og frafalder, hvis man vælger at flytte sit projekt fra Åbne Scene. Kuraterede ressourcer kan heller ikke konverteres til kontante midler, hvis man ikke udnytter det fulde eller delvist kuraterede beløb.

Opnåes kuratering forventer vi, at Åbne Scene krediteres som støttegiver til projektet i forbindelse med residenset og i projektets eventuelle videre liv.

EN /
Please fill out and submit the application form below.
Deadline: May 1, 2024, at 11:59 PM
We accept applications in Danish or English.

Residencies of 2-4 weeks throughout 2025 can be applied for as needed (excluding July and certain other periods).

Curated projects are primarily held in Åbne Scene’s black box. If your project is curated for the program, venue access with final cleaning is always included, along with a number of technical hours provided by Åbne Scene’s technical team and potentially an amount covering all or part of the additional rental fees for production spaces or guest rooms at Godsbanen.

None of these services can be used at Teater Katapult (the theater next to Åbne Scene at Godsbanen) or for rental outside of Godsbanen, and they are forfeited if the project is moved from Åbne Scene. Curated resources cannot be converted into cash if the full or partial curated amount is not utilized.

If your project is chosen for our program, we expect Åbne Scene to be credited as a supporter of the project during the residency and in the project’s potential further life.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

OM ANSØGER / ABOUT APPLICANT

OM PROJEKTET / ABOUT THE PROJECT

Kategori / Category

Projekt Resumé / Projekt Summary

Beskriv kort jeres kunstneriske projekt og hvad I vil undersøge i et residens på Åbne Scene. Max 600 anslag. / Describe briefly your artistic project and what you aim to explore during a residency at Åbne Scene. Max 600 characters.

Projektets behov for en black box / The project’s need for a black box

DA / Åbne Scene er en 240 m2 stor blackbox med teknisk udstyr. Beskriv kort, hvorfor projektet netop har brug for en black box i det format og med de tekniske muligheder (i modsætning til et mindre prøvelokale)? Max 500 anslag.

EN / Åbne Scene is a 240 m2 black box with technical equipment. Briefly describe why the project specifically needs a black box in this format and with these technical capabilities (as opposed to a smaller rehearsal space)? Max 500 characters.

Work-in-process vidensdeling / knowledge sharing

DA / Åbne Scene prioriterer projekter, der engageret deler det, der genereres i forbindelse med et residency, med omverdenen. Vi forventer at I som minimum deler jeres proces i en offentlig tilgængelig arbejdsvisning på Åbne Scene under jeres residens. Herudover byder vi vidensdeling i andre formater velkomne fx workshops, seminarer, dokumentation eller noget helt andet. Beskriv her, hvordan I vil arbejde med vidensdeling i forbindelse med jeres residens og hvilke målgrupper vil projektet gerne interagere med. Max 500 anslag.

EN / Åbne Scene prioritizes projects that actively share what is generated during the residency with the public. We expect you to, at a minimum, share your process through a publicly accessible work-in-process sharing at Åbne Scene during your residency. Additionally, we welcome knowledge-sharing in other formats such as workshops, seminars, documentation, or something entirely different. Describe here how you will work with knowledge-sharing during your residency and which target groups the project aims to engage with. Max 500 characters.

Interaktion og mulige samarbejdspartnere / Interaction and potential collaborators

DA / Åbne Scene prioriterer projekter, der forholder sig til Godsbanens mange udfoldelsesmuligheder og aktivt og opsøgende interagerer med de lokale, eksisterende kunstneriske og kreative miljøer. Hvilke lokale samarbejdspartnere på Godsbanen eller i Aarhus (fx kunstfaglige centre, organisationer, personer, uddannelsesinstitutioner, professioner etc.) har projektet allerede eller kunne I forestille jer at netværke/samarbejde med? Max 500 anslag.

EN / Åbne Scene prioritizes projects that relate to Godsbanen and its many opportunities and actively reach out and interact with the local artistic and creative communities. Which local partners at Godsbanen or in Aarhus (eg art centers, organizations, people, educational institutions, professions, etc.) does the project already have or could you imagine networking/collaborating with? Max 500 characters.

ØNSKER TIL PERIODE(R) / PERIOD PREFERENCES

DA / I 2025 kan der søges om residensforløb efter behov på 2, 3 eller 4 sammenhængende uger eller 4 ugers forløb fordelt på to perioder (2 x 2 uger fx i hhv. foråret og efteråret 2025).

Et residensforløb starter altid om mandagen i den første residensuge med get-in i Åbne Scenes blackbox (fra kl. 9.00). Det er muligt at ankomme i gæsteværelserne fra om søndagen kl. 15.00).

Fredage i afsluttende uger er afsat til teknisk omstilling og rengøring, hvilket betyder, at residensforløb altid slutter om torsdagen i den sidste residensuge (get-out fra Åbne Scenes black box senest kl. 22.00). Det er muligt at overnatte i gæsteværelserne til om fredagen (checkout kl. 11.00).

Arbejdsvisningerne på Åbne Scene finder sted den sidste onsdag i en residensperiode kl. 16.30 (med mindre andet aftales).

Åbne Scene forholder sig både til ansøgers ønske om antallet af arbejdsuger samt de ønskede perioder og tilstræber at imødekomme ønskerne i programlægningen. Hvis dit projekt opnår kuratering, er det dog muligt, at du tilbydes et forløb, der afviger fra det ønskede antal uger og de ønskede perioder.

EN / In 2025 you can apply for residencies of 2, 3 or 4 consecutive weeks, or as a 4-week period divided into two (2 x 2 weeks, eg. spring and fall of 2025).

A residency always begins on the Monday of the first residency week with the get-in at Åbne Scene's black box (from 9:00 AM). It is possible to arrive in the guest rooms from Sunday at 3:00 PM.

Friday in the last week of a residency is allocated for technical reset of the black box and cleaning. This means that residencies always end on the Thursday of the last residency week (get-out from Åbne Scene's black box before 10:00 PM). It is possible to stay in the guest rooms until Friday (checkout at 11:00 AM).

Work-in-process sharings at Åbne Scene will always take place on the last Wednesday of a residency period at 4:30 PM (unless otherwise agreed).

Åbne Scene considers both the applicant's desired number of working weeks and the desired periods and strives to accommodate these preferences in the scheduling. However, if your project is curated, it is possible that you will be offered a residency that differs from the requested number of weeks and periods.

Jeres ønske til residens-periodens varighed (ét kryds) / Your preference for the duration of the residency period (choose one)

DA / I 2025 har Åbne Scene mulighed for at placere sine residens-forløb i nedenstående uger i kalenderåret. Sæt kryds ved alle de uger, hvor I har mulighed for at være i residens på Åbne Scene. Jo flere krydser I sætter, jo bedre muligheder har vi for at placere jer i programmet, hvis I opnår kuratering.

EN / In 2025, Åbne Scene has the opportunity to schedule its residency periods during the weeks listed below in the calendar year. Check all the weeks where you have the possibility to be in residency at Åbne Scene. The more checkboxes you tick, the better opportunities we have to schedule you in the program if you are curated.

Vælg uger / Choose weeks

Præference / Preference

DA / Noter her den mest optimale periode for jeres residens (hvilke måneder eller specifikke uger) og tilføj eventuelle kommentarer vedr. jeres periode-ønsker.

EN / Please note the most optimal period for your residency here (which months or specific weeks) and add any comments regarding your period preferences.

INDKVARTERING / ACOMMODATION

DA / Åbne Scene har et budget til helt eller delvist at omkostningsdække leje af gæsteværelser og øvrige produktionslokaler på Godsbanen i forbindelse med et residens. Har I behov for at søge tilskud til leje af gæsteværelser på Godsbanen?

EN / Åbne Scene has a budget to fully or partially cover the rental costs of guest rooms and other production spaces at Godsbanen in connection with a residency. Do you need support for the rental of guest rooms at Godsbanen?

Checkboxes

DA / Hvis ja, uddyb behovet for gæsteværelser: Hvor mange personer ønskes indkvarteret på Godsbanen og i hvilke perioder under jeres residens? Godsbanen har fire enkeltværelser med hems og fire dobbeltværelser.

EN / If yes, please elaborate on the need for accommodation. How many individuals are requested to be accommodated at Godsbanen, and during which periods of your residency? Godsbanen offers four single rooms with loft beds and four double rooms.

TEKNISK ASSISTANCE / TECHNICAL ASSISTANCE

DA / Som en del af residenset kan der søges om et antal gratis tekniktimer ved Åbne Scenes tekniske team. Det tekniske team kan assistere med jeres sceniske og tekniske set-up ved start og undervejs i forløbet, sparring om tekniske løsninger, vejledning i brug af det tekniske udstyr osv. Bemærk at hvis I har brug for en fuldtids-afviklingstekniker, der kan sidde med under prøver, skal I selv have en tekniker med som en del af jeres team.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det som minimum et krav, at én af Godsbanens teknikere er til stede ved (1) get-in og get-out, (2) når der køres med riggen, (3) hvis der benyttes røgmaskine, (4) samt i de tidsrum, hvor der er publikum til stede i salen (min. 4 timer pr publikumsdag). Husk at tage højde for dette i din ansøgning. NB: Ud over det tildelte antal tekniktimer ved en kuratering, vil I ikke kunne forvente, at Godsbanens teknikere står (gratis) til rådighed.

EN / As part of the residency, you can request a number of free technical hours with Åbne Scene's technical team. The technical team can assist with rigging the space and your technical setup at the beginning of and during the process, provide technical solutions, guidance on using the technical equipment, etc. Note that if you require a full-time production technician to be present during rehearsals, you must provide your own technician as part of your team.

For safety reasons, it is a minimum requirement that one of Godsbanen's technicians is present during: (1) get-in and get-out, (2) rigging, (3) use of smoke machines, and (4) during periods when there is an audience present in the venue (minimum 4 hours per audience day). Remember to account for this in your application. Note: In addition to the allocated number of technical hours provided with a curation, you cannot expect Godsbanen's technicians to be available (free of charge).

BUDGET / FUNDRAISING PLAN

DA / Hvis jeres projekt opnår kuratering til et residens på Åbne Scene forventer vi, at I selv søger ekstern financiering til projektets øvrige omkostninger (lønninger, transport, materialer osv.). Beskriv her forventede udgifter og indtægter relateret til jeres residency samt jeres fundraisingplan: Hvilke offentlige og private fonde søges og/eller er søgt. Her kan du også skrive, hvis projetet allerede har opnået ekstern financiering.

EN / If your project is curated for a residency at Åbne Scene, we expect you to appy for external funding for the project's remaining expenses (salaries, transportation, materials, etc.). Describe the expected expenses and income related to your residency, as well as your fundraising plan: Which public and private foundations will band/or have been applied for. You can also write it here if the project has already obtained external funding.

ANSØGER KONTAKTINFO / APPLICANT CONTACT INFO

UPLOAD

DA /
Upload én samlet pdf-fil med:

  • En projektbeskrivelse på max to sider inkl. en tidsplan for projektet og plan for residensperioden på Åbne Scene
  • CV’er på projektets medvirkende (på max én side pr medvirkende)
  • Evt. visuelt materiale eller foto dokumentation
  • Evt. link til reel eller video (af max 7 minutters varighed)

EN /
Upload one single pdf-file containing:

  • A project description, including a project timeline and a plan for the residency period at Åbne Scene (maximum two pages)
  • CVs of the project participants (maximum one page per participant)
  • Optional: visual material or photo documentation
  • Optional: link to reel or video (maximum duration of 7 minutes)
Click or drag a file to this area to upload.

SAMTYKKE / CONSENT

DA / Ved at udfylde og indsende følgende ansøgningsskema, giver jeg mit samtykke til, at Åbne Scene gemmer og behandler informationerne i ansøgningen i programlægningsprocessen, herunder at ansøgningen videregives og læses af Åbne Scenes kunstfaglige panel. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage ved at skrive til Åbne Scenes Koordinator og Kurator, Trine Sørensen, på trine@godsbanen.dk.

EN / By filling out and submitting the following application form, I give my consent for Åbne Scene to keep and process the information in the application in the programming process, including that the application is passed on to and read by Åbne Scene's advisory panel. I can withdraw my consent at any time by writing Åbne Scene’s Coordinator and Curator, Trine Sørensen, at trine@godsbanen.dk.

DA / Hvis du ikke allerede har læst informationen i vores OPEN CALL side, så gør det inden du udfylder ansøgningsskemaet.

EN / If you haven’t already read the information on our OPEN CALL page, please do so before filling out the application form.