søg menu

OPEN CALL TIL AT UDSTILLE I MELLEMRUMMET

English below

Godsbanen vil gerne give lokale kunstnere mulighed for at organisere udstillinger i Mellemrummet.

Mellemrummet er et lille (ca. 24 m²) udstillingssted på Godsbanen, hvor lokale kunstnere kan afprøve nye ideer, koncepter og eksperimenter.

Se billeder af og mere info om Mellemrummet

Alle udtryksformer er velkomne, men det er vigtigt, at ansøgningerne/værkerne forholder sig til rummet.

Vi værdsætter, hvis udstilleren arrangerer fernisering, artist talk, gennemgang af værker, performance eller på anden måde interagerer med resten af huset i forbindelse med udstillingen.

SPØRGSMÅL?

Dorte Kerstens
dorte@godsbanen.dk
+45 2299 2443

DET PRAKTISKE:

Udstillingsperioderne:

 • December / januar / februar 2024-2025
 • Marts / april / maj 2025
 • Juni / juli / august 2025
 • September / oktober / november 2025

BEMÆRK:

 • Der kan ikke monteres direkte på væggene. Der er galleriskinner og ophæng til rådighed.
 • Der kan udstilles på væggene eller fra loftet.
 • Udstillingerne er tilgængelige for alle mandag-fredag kl. 8-16 eller aftale med Godsbanens Bygningsdrift (på Kunstners ansvar).

GODSBANEN TILBYDER:

 • To timers gratis teknisk bistand i forbindelse med op- og nedtagning – yderligere kan tilkøbes efter aftale.
 • Omtale på egne kanaler:
  • Hjemmeside
  • Eksternt nyhedsbrev
  • SoMe
 • Hjælp til formidling.
 • Information om mulighed for støtte fra fx Initiativpuljen.
 • Mulighed for interaktion med husets øvrige aktiviteter og aktører.
 • Honorar til kunstner: 3.000 kr alt inkl. 

KUNSTNER HAR SELV ANSVAR FOR:

 • Praktisk og økonomisk ansvar for transport, ophængning, nedtagning og fernisering.
 • Aftaler om teknisk bistand. Aftaler indgås senest 14 dage i forvejen og omfang præciseres.
 • Kontakt med Bygningsdrift om ekstra åbningstider.

Ansøgningerne behandles af et kunstfagligt udvalg bestående af:

 • Aarhus Billedkunstcenters leder, Kirstine Schiess Højmose
 • Kunsthåndværker, Astrid Skibsted
 • Medlem af kunstnerforeningen Corporum, Mikkel Kaldal
 • Godsbanens direktør, Marianne Grymer Bargeman

ANSØGNING:

Udfyld ansøgningsskema mandag d. 15. april 2024 kl. 12.00. 

Hermed bekræfter du også, at du er indforstået med de praktiske betingelser.
Der må forventes en behandlingstid på ca. to måneder.

Mellemrummet med Mormors udstilling (2012)

In English

OPEN CALL TO EXHIBIT IN MELLEMRUMMET

Godsbanen now offers local artists the opportunity to organize exhibitions in Mellemrummet.

Mellemrummet is a small (app. 24 m²) exhibition space at Godsbanen, where local artists can test new ideas, concepts, and experiments.

Pictures of and more info about Mellemrummet

All forms of expression are welcome, but it is important that the applications/works relate to the space.

We appreciate it if the exhibitor arranges vernissage, artist talk, walkthrough of the works, performance, or in other ways interacts with the rest of the house in connection with the exhibition.

QUESTIONS?

Dorte Kerstens
dorte@godsbanen.dk
+45 2299 2443

PRACTICAL INFORMATION:

Exhibition Periods:

 • December / January / February 2024-2025
 • March / April / May 2025
 • June / July / August 2025
 • September / October / November 2025

NOTE:

 • Direct mounting on the walls is not possible. Gallery rails and hanging systems are available.
 • Exhibitions can be displayed on the walls or from the ceiling.
 • Exhibitions are accessible to everyone Monday – Friday 8-16 or by agreement with Godsbanen’s Building Management (at the artist’s responsibility).

GODSBANEN OFFERS:

 • Two hours of free technical assistance for setup and takedown – additional assistance can be purchased by arrangement.
 • Promotion on our own channels: Website, external newsletter and SoMe.
 • Assistance with communication.
 • Information about the possibility of support.
 • Opportunity for interaction with the house’s other activities and actors.
 • Artist fee: 3,000 DKK all-inclusive.

ARTIST RESPONSIBILITIES:

 • Practical and financial responsibility for transportation, hanging, takedown and vernissage.
 • Arrangements for technical assistance. Agreements must be made at least 14 days in advance, and the scope clarified.
 • Contact Building Management regarding extra opening hours.

Applications will be reviewed by an art professional committee consisting of:

 • Kirstine Schiess Højmose, Director of Aarhus Center for Visual Art
 • Astrid Skibsted, Artisan
 • Mikkel Kaldal, member of the artist association Corporum
 • Marianne Grymer Bargeman, Director of Godsbanen

APPLICATION:

Complete the application form by Monday, April 15 2024, at 12:00 PM.

By doing so, you also confirm that you agree to the practical conditions. Please expect a processing time of approximately two months.

Paul Handley: Redesigning Sovereignty (2021)