søg menu

ÅBNE SCENE FOR KUNSTNERE

ÅBNE SCENE FOR ARTISTS (in english below)

DA /
Åbne Scene på Kulturproduktionscentret Godsbanen i Aarhus er et open call-baseret residens-program for professionel scenekunst – et risikovilligt scenerum, der understøtter og nærer den professionelle, kunstneriske kompetence, og er et sted, hvor eksperimentet og processen har plads.

Åbne Scene tilbyder gode scenekunstneriske faciliteter i en teknisk veludstyret black box (16 m x 15 m – loftshøjde 7 m til rig), hvor der er tid og frihed til at udvikle, udveksle og undersøge. Der er tilknyttet et teknisk team til scenen, der kan være til hjælp og give sparring i processen.

Åbne Scene tilbyder med sin placering i Kulturproduktioncentret Godsbanen alsidige muligeder for koblinger til kreative miljøer og aktører i Aarhus – mulighed for kunstnerisk udveksling og dialog, mulighed for adgang til produktions- og værkstedsfaciliteter og for overnatning i Godsbanens gæsteværelser.

Åbne Scene prioriterer projekter ud fra tre overordnede kriterier:

UDVIKLING af kunstnerisk materiale eller kompetencer
Åbne Scene prioriterer projekter, der er i undersøgende, udviklende, afprøvende faser med henblik på at skabe materiale, kunstnerisk udveksling, ny erfaring eller viden indenfor sit felt, og som har behov for et forløb i netop en black box. Åbne Scene understøtter primært kunstnerisk research og sceniske undersøgelser og prioriterer således ikke decideret produktion eller præsentation af færdige værker.

VIDENSDELING fra det kunstneriske maskinrum
Åbne Scene prioriterer projekter, der engageret deler det, der genereres i forbindelse med et residens med omverdenen. Vi forventer at vores kuraterede projekter som minimum deler sin proces i en offentlig tilgængelig arbejdsvisning på Åbne Scene under deres residens. Herudover byder vi vidensdeling i andre formater velkomne fx workshops, seminarer, dokumentation eller noget helt andet.

INTERAKTION med lokale kreative miljøer og Godsbanen
Åbne Scene giver mulighed for samarbejder, sparring og netværk i det øvrige pulserende, kreative kraftcenter Godsbanen. Åbne Scene prioriterer projekter der forholder sig til Godsbanens mange udfoldelsesmuligheder og aktivt og opsøgende interagerer med de lokale, eksisterende kunstneriske og kreative miljøer.

KONTAKT

Trine Sørensen
+45 2633 0901
trine@godsbanen.dk

PRAKTISK

  • Der kan søges om kuratering til Åbne Scene ved et årligt open call med frist den 1. maj til hele det efterfølgende kalenderår.
  • Der kan ikke søges om kontante midler, men om scenerum, gæsteværelser, supplerende produktionslokaler og teknisk bistand og sparring.
  • Projekterne udvælges af scenekunstfagligt  personale fra Godsbanen i samråd med et rådgivende panel af eksterne scenekunstnere.

ÅBNE SCENE FOR ARTISTS

EN /

Åbne Scene at the Culture Production Center Godsbanen in Aarhus is an open call-based residency program for professional performing arts – a risk-taking stage that supports and nurtures professional artistic competence, providing a space where experimentation and process can thrive.

Åbne Scene offers excellent performing arts facilities in a technically well-equipped black box (16 m x 15 m – ceiling height 7 m), providing time and freedom to develop, exchange, and explore. A technical team is available to assist and provide feedback during the process.

Situated within the Culture Production Center Godsbanen, Åbne Scene offers diverse opportunities for connections to creative environments and actors in Aarhus – facilitating artistic exchange and dialogue, access to production and workshop facilities, and accommodation in the guest rooms at Godsbanen.

The Åbne Scene prioritizes projects based on three overarching criteria:

DEVELOPMENT of artistic material or skills
Åbne Scene prioritizes projects in investigative, developmental, and experimental phases aimed at creating material, artistic exchange, new experiences, or knowledge within its field, requiring a residency in a black box setting. Åbne Scene primarily supports artistic research and scenic investigations, and does therefore not prioritize finishing production or presentation of finished works.

KNOWLEDGE SHARING from the artistic engine room
Åbne Scene prioritizes projects that actively share what is generated during a residency with the outside world. We expect our curated projects to share their process at a minimum in a publicly accessible work presentation at Åbne Scene during their residency. Additionally, we welcome knowledge sharing in other formats such as workshops, seminars, documentation, or something entirely different.

INTERACTION with local creative environments and Godsbanen
Åbne Scene enables collaborations, feedback, and networking within the vibrant creative hub of Godsbanen. Åbne Scene prioritizes projects that engage with Godsbanen’s numerous possibilities for expression and actively interact with local existing artistic and creative environments.

PRACTICAL INFORMATION

  • Applications for residencies at Åbne Scene are accepted annually through an open call with deadline on May 1st for the entire following calendar year.
  • Applications cannot be made for monetary funds, but for ressources; a period in the black box, guest rooms, supplementary production facilities, and technical assistance and support.
  • Projects are selected by performing arts professionals from Godsbanen in consultation with an advisory panel of external performing artists.

KIG IND