Åbne Scene for kunstnere

English Summary

WHAT IS ÅBNE SCENE?

• Åbne Scene is a performing arts venue that supports and nurtures professional, artistic skills, and provides space for experiments and works in progress.
• Åbne Scene offers good facilities for performing arts in a technically well-equipped black box theatre (16 m x 15 m, ceiling height: 7 m), where there is time and freedom to develop, exchange and investigate. A technical staff, who can help and give advice in the process, is affiliated to the venue.
• Åbne Scene seeks new, surprising formats for knowledge sharing of the artistic process – both in terms of processual impacts and the effect of the experiments. In addition to the classic formats such as showcases and performances, this could be workshops, networking events, seminars, artist sessions, video documentation, podcasts, academic articles, mentorship for other artists or something completely different.
• Åbne Scene offers versatile residency opportunities – for both artistic exchange and dialogue, as well as production and workshop facilities and accommodation in guest rooms.
• Åbne Scene provides opportunities for collaborations, interaction and networking in the vibrant, creative power center Godsbanen.

ÅBNE SCENE PRIORITISES PROJECTS …
• That are in in exploratory, developing or testing phases and aim towards creating material, artistic exchanges, new experiences, skills or knowledge within their artistic fields, and need a black box for that purpose.
• That shows great commitment to share the generated material with the public.
• That relate to Godsbanen and its many opportunities and actively reach out and interact with the local artistic and creative communities.

PRACTICAL INFORMATION
• You can apply and become part of Åbne Scene’s programme on an annual open call with a deadline on April 1st (for residencies in the following calendar year). Applications can be sent via aabnescene.dk.
• You can apply for access to Åbne Scene’s black box theatre space, guest room accommodation, supplementary production facilities and technical assistance or advice. You cannot apply for financial support.
• The projects are selected by performing arts professionals employed at Godsbanen in consultation with an advisory panel of external performing artists.

HVAD ER ÅBNE SCENE?
• Åbne Scene er et risikovilligt scenerum, der understøtter og nærer den professionelle,
kunstneriske kompetence, og er et sted, hvor eksperimentet og processen har plads.
• Åbne Scene tilbyder gode scenekunstneriske faciliteter i en teknisk veludstyret black
box (16 m x 15 m – loftshøjde 7 m til rig), hvor der er tid og frihed til at udvikle,
udveksle og undersøge. Der er tilknyttet en teknisk stab til scenen, der kan være til
hjælp og give sparring i processen.
• Åbne Scene søger nye, overraskende formater for vidensdeling af den kunstneriske
proces – såvel processuelle nedslag som effekten af eksperimenterne. Ud over de
klassiske scenekunstformater som visninger og præsentation af forestillinger, kunne
det således være workshops, seminarer, netværksmøder, kunstnermøder,
videodokumentation, podcasts, videnskabelige artikler, mentorship for andre
kunstnere eller noget helt andet.
• Åbne Scene tilbyder alsidige residency-muligheder – for såvel kunstnerisk udveksling
og dialog, som produktions- og værkstedsfaciliteter og overnatning i gæsteværelser.
• Åbne Scene giver mulighed for samarbejder, sparring og netværk i det øvrige
pulserende, kreative kraftcenter Godsbanen.

ÅBNE SCENE PRIORITERER PROJEKTER DER…
• er i undersøgende, udviklende, afprøvende faser med henblik på at skabe materiale,
kunstnerisk udveksling, ny erfaring eller viden indenfor sit felt, og som har behov for et
forløb i netop en black box.
• engageret deler det, der genereres i forbindelse med et kurateret forløb, med
omverdenen.
• forholder sig til Godsbanens mange udfoldelsesmuligheder og aktivt og opsøgende
interagerer med de lokale, eksisterende kunstneriske og kreative miljøer.

PRAKTISK
• Der kan søges om kuratering til Åbne Scene ved et årligt open call med frist den 1.
april til hele det efterfølgende kalenderår. Der søges via aabnescene.dk.
• Der kan ikke søges om kontante midler, men om scenerum, gæsteværelser,
supplerende produktionslokaler og teknisk bistand og sparring.
• Projekterne udvælges af scenekunstfagligt uddannet personale fra Godsbanen i
samråd med et rådgivende panel af eksterne scenekunstnere.

Kig ind på Åbne Scene