Husk passettil Åbne Scene

Above the Skin: Performance om identitet og om at krydse indre og ydre grænser.

Det er en god ide at tage dit pas med – foruden billetten – til forestillingen Above the Skin på Åbne Scene. Uden det skal du ikke forvente at komme over en af flere grænser, der vil være på scenen den aften.

Her vil Guiseppe Bonifati fra den italienske performancegruppe DOO, Divano Occicentale Orientale, og hans medperformere fra Århus Produktionsskole afslutte en March mod umenneskeliggørelse og ligegyldighed gennem Aarhus med en forestilling, som frem for alt handler om identitet. Derudover kan den ses som et meget aktuelt indlæg i debatten om Europas immigranter.

”Jeg vil gerne ruske op og provokere og skabe forbindelser mellem mennesker, der ellers ikke ville henvende sig til hinanden,” forklarer Guiseppe Bonifati.

KONTAKT

At tale sammen er noget af det, Guiseppe Bonifati oplever folk gøre, når han går rundt i den tætsluttende dragt, som han og performerne også vil bære på marchen i Aarhus.

”Folk på gaden kommer i kontakt med mig, fordi jeg taler til dem inde bag dragten, men min tilstedeværelse får dem også til at snakke med andre, som er der,” siger han.

Det skete både i Paris og i Budapest i Ungarn, hvor han har optrådt med Above the Skin i de seneste måneder.

Guiseppe Bonifati har registreret nogle forskelle i reaktionerne i de to byer.

”Folk i Budapest er mere passive, end de er i Paris. Alligevel oplevede jeg at få megen kontakt, da jeg gik rundt på et marked i Budapest og købte tomater og paprika til en lecho, en traditionel ungarsk ret,” fortæller han.

Til indkøbene havde han en bærepose med teksten: ”Kommer du til Ungarn, må du ikke tage arbejdet fra ungarerne.” De samme ord havde mødt ham, da han kom til lufthavnen i Budapest.

”Det fik mig ikke til at føle mig velkommen,” lyder det fra performeren, som tit er i Ungarn. Kæresten Linda Sugataghy bor der og er i øvrigt medproducerer på hans forestilling.

FARVERNE

På trods af ordene om ikke at tage arbejdet fra ungarerne fik Guiseppe Bonifati lov til at gå rundt i sin dragt blandt ungarerne og ikke-ungarerne. Også af politiet, der dog først ville vide, hvad han lavede.

I Paris gik han rundt i et muslimsk kvarter under Ramadanen i en pink dragt, fordi den farve var meget synlig i gadebilledet. I Budapest fik ordene i lufthavnen ham til at vælge en sort dragt.

I Aarhus bliver dragten lilla.

”Rød ville være for politisk. Lilla er tabu i Italien, fordi den er forbundet med sorg og overtro. Men jeg så engang Eugenio Barba fra Odin Teatret i en lilla skjorte, og så kan jeg også,” siger Guiseppe.

TAGER DRAGTERNE AF

Når Guiseppe Bonifati og performerne fra Århus Produktionsskole når frem til Åbne Scene efter deres march gennem byen, vil de i løbet af forestillingen afsløre, hvem der er bag det ekstra og lilla lag hud.

”De første gange, jeg gik rundt med dragten i Paris, følte jeg mig meget ubeskyttet, men det forsvandt hurtigt. Men det føles alligevel meget specielt, når man tager dragten af over for folk,” fortæller Guiseppe Bonifati.

I Aarhus arbejder han med en gruppe elever fra produktionsskolens teaterlinje, som er undervejs i deres uddannelse.

”Der er en særlig energi imellem dem, som det vil tage lang til at bygge op, hvis jeg arbejdede med færdiguddannede skuespillere fra forskellige steder i verden.  Det giver mig en hel masse, og jeg kan så give noget tilbage til dem i form af undervisning,” siger Guiseppe Bonifati og tilføjer:

”Desuden kan jeg godt lide at arbejde sammen de lokale, fordi det er med til at udfordre og måske også overskride grænserne mellem de fremmede og de lokale.”

Above the Skin vises på Åbne Scene torsdag den 27. og fredag den 28. august. Forestillingen er gratis.

Forestillingen er kurateret af Åbne Scene.

Tekst: Eva Lisby

 

In English
DON’T FORGET YOUR PASSPORT

Above the Skin: Performance about identity and crossing inner and outer borders.

It’s a good idea to bring your passport – in addition to the ticket – to the performance Above the Skin on Åbne Scene. Without it you should not expect to come across one of several borders that will be on stage that night.

Guiseppe Bonifati from the Italian performance group DOO, Divano Occicentale Orientale, and his performers from Århus Produktionsskole end a march against dehumanization and indifference through Aarhus with a performance that, above all, is about identity. In addition, it can be seen as a very current contribution to the debate about Europe’s immigrants.

“I want to shake up and provoke and create connections between people who otherwise would not turn to each other,” explains Giuseppe Bonifati.

CONTACT

Talking together is what Giuseppe Bonifati experiences people do when he goes around in the tight-fitting dress that he and the performers will also carry on the march in Aarhus.

“I get in contact with people on the street because I speak to them behind the suit, but my presence makes them also to talk with others,” he says.

This happened both in Paris and in Budapest, Hungary, where he has performed with Above the Skin in the recent months.

Giuseppe Bonifati has noticed some differences in the responses in the two cities.

“People in Budapest are more passive than they are in Paris. Yet I experienced getting much contact as I walked around at a market in Budapest and bought tomatoes, onions and paprika to a lecho, a traditional Hungarian dish,” he says.

To carry the vegetables he had a bag with the words: “Are you coming to Hungary, do not take the work from the Hungarians.” The same words had met him when he came to the airport in Budapest.

“It did not make me feel welcome,” says the performer, which is often in Hungary. His girlfriend Linda Sugataghy lives there and is also a producerer on his show.

COLOURS

Despite the words not to take work from the Hungarians Guiseppe Bonifati was allowed to walk around in his costume among Hungarians and non-Hungarians. Also by the police, after they had had an explanation to what he was doing.

In Paris he walked around in a Muslim neighborhood during Ramadan in a pink suit, because the color was very visible in the streets. In Budapest the words of the airport him choose a black suit.

In Aarhus will the suit is purple.

“Red would be too political. Purple is taboo in Italy because it is associated with grief and superstition. But I once saw Eugenio Barba of the Odin Theatre in a purple shirt, and so do I, “said Guiseppe.

TAKING OF THE SUITS

When Giuseppe Bonifati and the performers from Århus Produktionsskole reaches Ånbne Scene after their march through the city, they will reveal who is behind the purple layer of skin.

“The first time I walked around with the suit in Paris, I felt very unprotected, but that feeling quickly disappeared. But it still feels very special when you take off the suit in front of people, “says Giuseppe Bonifati.

In Aarhus, he works with a group of students from the produktionsskolen’s theater production line, who is under way in their education.

“There is a special energy between them that it will take long to build up, if I worked with graduate actors from around the world. It gives me a lot and in return I can give some education back to them, “says Giuseppe Bonifati, adding:

“Besides, I like to work with locals, because it’s a good way to challenge and perhaps exceed the borders between the foreigners and local people.”

Above the Skin will be performed on Åbne Scene on Thursday 27 and Friday, August 28th. The show is free.

The show is curated by Åbne Scene

Text: Eva Lisby